Общее собрание акционеров, 2017 г.

Текст для публікації у офіційному друкованому органі.

 

До уваги акціонерів ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМТЕЛЕКОМ», код за ЄДРПОУ 00179714, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів будуть проведені 22 квітня 2017 року за адресою: Донецька обл., м.Часів Яр, вул.Комсомольська, 3, Палац Культури ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат" (1-й поверх, малий зал). Початок Загальних зборів — 1400, реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 1300 по 1350 відповідно до реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину «18» квітня 2017 р.. Особі, що прибула для участі у Загальних зборах акціонерів для реєстрації мати з собою паспорт, уповноваженій особі — додатково доручення, що оформлене відповідно до законодавства України.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб відповідно до переліку, що затверджений Наглядовою радою ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ»

2. Звіт Дирекції ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” за 2016р.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт Дирекції.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” за 2016р.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” за 2016р.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії

Проект рішення:

А) Визнати задовільною роботу Наглядової ради за звітний період;

Б) Визнати задовільною роботу Дирекції за звітний період;

В) Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії за звітний період.

6. Затвердження річного звіту ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” за 2016р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ» за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” за 2016р.

Проект рішення:

Отриманий у 2016 році прибуток направити на збільшення додаткового капіталу ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ», дивіденди не сплачувати.

8. Зміна типу Товариства, фірмового найменування та прийняття Статуту ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” у новій редакції відповідно до змін типу та найменування.

Проект рішення:

А) Змінити тип товариства на «Приватне»

Б) Змінити фірмове найменування Товариства на

- повна: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМТЕЛЕКОМ»

- скорочена: ПрАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ»

- найменування Товариства російською та англійською мовами привести у відповідність до нового фірмового найменування.

В) Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції

Г) Доручити Генеральному директору Товариства зареєструвати зміни до Статуту відповідно до діючого законодавства з правом залучення для виконання цього доручення інших осіб.

9. Прийняття Положення про Загальні збори ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори шляхом викладення його у новій редакції.

10. Прийняття Положення про Наглядову раду ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його у новій редакції.

11. Прийняття Положення про Ревізійну комісію ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” у новій редакції

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення його у новій редакції.

12. Прийняття Положення про Дирекцію ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” у новій редакції

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Дирекцію шляхом викладення його у новій редакції.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у діючому складі.

14. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

Проект рішення:

А) рішення стосовно обрання Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування не публікується відповідно до ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Б) Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради

В) Призначити особою, що уповноважена на підписання контрактів з членами Наглядової ради Генерального директора Товариства

15. Затвердження кошторису Наглядової ради на строк до наступних річних Загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити кошторис Наглядової ради у сумі 210 тис.грн.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії у діючому складі.

17. Обрання членів Ревізійної комісії у новому складі

Проект рішення:

рішення стосовно обрання Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування не публікується відповідно до ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами Загальних зборів

  • До дати проведення загальних зборів акціонерів - за юридичною адресою ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ», 83049, м.Донецьк, вул.Хірургічна, буд.4, кімн. №2, приймальна;
  • в день проведення Загальних зборів – за місцем проведення Загальних зборів.

Додаткова інформація до звіту Дирекції (тис.грн.):

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

13 222

11 764

Основні засоби

5 775

5 872

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

2 064

875

Сумарна дебіторська заборгованість

4 841

4 195

Грошові кошти та їх еквіваленти

510

798

Нерозподілений прибуток

3 434

1 731

Власний капітал

9 434

7 731

Статутний капітал

6 000

6 000

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

3 788

4033

Чистий прибуток (збиток)

1 740

-1 444

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24000000

24000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

107

104

 

Наглядова рада ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ»