Общее собрание акционеров, 2016 г.

До уваги акцiонерiв ПАТ iПРОМТЕЛЕКОМi!

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО iПРОМТЕЛЕКОМi повiдомляi про скликання рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв будуть проведенi 25 квiтня 2016 року за адресою: Донецька обл., м.Часiв Яр, вул. Центральна (Комсомольська), 3, Палац Культури ПАТ iЧасiвоярський вогнетривкий комбiнат" (1-й поверх, малий зал). Початок Загальних зборiв i 1400, реiстрацiя акцiонерiв (iх представникiв), якi мають право на участь у Загальних зборах та якi прибули для участi у Загальних зборах, буде здiйснюватися у день проведення Загальних зборiв за мiсцем iх проведення з 1300 по 1350 вiдповiдно до реiстру акцiонерiв, складеного станом на 24 годину i19i квiтня 2016 р.. Особi, що прибула для участi у Загальних зборах акцiонерiв для реiстрацii мати з собою паспорт, уповноваженiй особi i додатково доручення, що оформлене вiдповiдно до законодавства Украiни.

Порядок денний:

 1. Звiт Дирекцii Товариства за 2015 рiк.
 2. Звiт Наглядовоi Ради Товариства за 2015 рiк.
 3. Звiт Ревiзiйноi комiсii Товариства за 2015 рiк.
 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядовоi ради, звiту Дирекцii, звiту Ревiзiйноi комiсii.
 6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 рiк.
 7. Затвердження кошторису Наглядовоi ради на 2016 рiк.
 8. Припинення повноважень Ревiзiйноi комiсii та обрання Ревiзiйноi комiсii у новому складi.
 9. Прийняття Статуту Товариства у новiй редакцii.
 10. Прийняття Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцii.
 11. Прийняття Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства у новiй редакцii.

Акцiонери мають право ознайомитись з матерiалами Загальних зборiв

 • До дати проведення загальних зборiв акцiонерiв - за юридичною адресою ПАТ iПРОМТЕЛЕКОМi, 83049, м.Донецьк, вул.Хiрургiчна, буд.4, кiмн. i2, приймальна;
 • в день проведення Загальних зборiв i за мiсцем проведення Загальних зборiв.

Додаткова iнформацiя до звiту Дирекцii (тис.грн.):

Найменування показника

Перiод

звiтний

попереднiй

Усього активiв

11 764

13 066

Основнi засоби

5 872

8 686

Довгостроковi фiнансовi iнвестицii

0

0

Запаси

875

478

Сумарна дебiторська заборгованiсть

4 195

3 502

Грошовi кошти та iх еквiваленти

798

375

Нерозподiлений прибуток

1 731

3 175

Власний капiтал

7 731

9 175

Статутний капiтал

6 000

6 000

Довгостроковi зобов'язання

0

2

Поточнi зобов'язання

4033

3 889

Чистий прибуток (збиток)

-1 444

-484

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)

24000000

24000000

Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштiв, витрачених на викуп  власних акцiй протягом перiоду

0

0

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб)

104

140

Наглядова рада ПАТ iПРОМТЕЛЕКОМi

Повiдомлення опублiковано в бюлетенi "Цiннi папери Украiни" i 53 вiд 24.03.2016 р.