Общее собрание акционеров, 2018 г.

До уваги акціонерів ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМТЕЛЕКОМ», код за ЄДРПОУ 00179714, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів будуть проведені 27 листопада 2018 року за адресою: Донецька обл., м.Часів Яр, вул.Центральна, 3, Палац Культури ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат" (1-й поверх, малий зал). Початок Загальних зборів — 1400, реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 1300 по 1350 відповідно до реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину «21» листопада 2018 р.. Особі, що прибула для участі у Загальних зборах акціонерів для реєстрації мати з собою паспорт, уповноваженій особі — додатково доручення, що оформлене відповідно до законодавства України.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а саме 24 жовтня 2018 року

-          Загальна кількість акцій ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ» становить 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) акцій простих іменних;

-          З них голосуючих акцій 22 430 755 (двадцять два мільйони чотириста тридцять тисяч сімсот п’ятдесят п’ять) акцій простих іменних.

 

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб відповідно до переліку, що затверджений Наглядовою радою ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ»

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії

Проект рішення:

А) Визнати задовільною роботу Наглядової ради за звітний період;

Б) Визнати задовільною роботу Дирекції за звітний період;

В) Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії за звітний період.

  1. Затвердження річного звіту ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ”

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ» за 2017 рік.

  1. Розподіл прибутку і збитків ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ”.

Проект рішення:

Розподіл прибутку і збитків ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” не проводити, дивіденди не сплачувати.

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у діючому складі.

  1. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

Проект рішення:

А) рішення стосовно обрання Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування не публікується відповідно до ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Б) Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради

В) Призначити особою, що уповноважена на підписання контрактів з членами Наглядової ради Генерального директора Товариства

  1. Затвердження кошторису Наглядової ради на строк до наступних річних Загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити кошторис Наглядової ради у сумі 2 110 000,00 грн. (два мільйони сто десять тисяч грн. 00 коп.) та дозволити його використання за умов надходження коштів до ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ”.

 

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами Загальних зборів

  • До дати проведення загальних зборів акціонерів - за юридичною адресою ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ», 83049, м.Донецьк, вул.Хірургічна, буд.4, кімн. №2, приймальна;
  • в день проведення Загальних зборів – за місцем проведення Загальних зборів.